Likvidace společnosti levně

Likvidace společnosti levně -  Účinky vstupu společnosti do likvidace

Vstup společnosti do likvidace vyvolává určité účinky. Především přechází na likvidátora působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti, s výjimkou svolat orgánu společnosti (při sro je to valná hromada). Povinností likvidátora tak bude např. vedení účetnictví, informování společníků o záležitostech společnosti nebo povinnost vést seznam společníků.Dalším účinkem likvidace je, že zanikají všechny jednostranné právní úkony společnosti, zejména příkazy, pověření, zmocnění a prokury, kromě zplnomocnění udělených na zastupování společnosti v soudních řízení.Likvidátor může jménem společnosti provádět jen takové úkony, které směřují k likvidaci společnosti. Zejména může plnit závazky společnosti, uplatňovat pohledávky a přijímat plnění, jednat za společnost před soudy a jinými orgány a v neposlední řadě může uzavírat smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků. Nové smlouvy však může uzavírat jen v souvislosti s ukončením dosavadních právních závazků.

slepice

Blog / Novinky

Inzerce

Čištění aut Praha

Čištění aut Praha