Úklid po zemřelém

Úklid po zemřelém - Vyklizení nebytového prostoru (nedovolená svépomoc, žaloba o vyklizení, rozkaz na plnění o vyklizení nemovitosti, tzv. Notářský exekuční zápis) Z ustanovení § 13 ZNaP NP vyplývá povinnost nájemce po skončení nájmu vrátit nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je povinen vyklidit se z nebytových prostor, přičemž ke splnění této povinnosti nestačí jen odstranit z prostorů věci patřící nájemci, případně třetím osobám, kterým nájemce umožnil užívání nebytových prostor. Podle judikatury totiž vyklizení prostor v sobě zahrnuje také jejich předání pronajímateli tak, aby k nim měl volný přístup a mohl s nimi dále nakládat.

Vyklízení bytů

Více o  nás viz odkaz: vyklízení bytů

slepice

Blog / Novinky

Inzerce