Rekonstrukce bytu Praha

Rekonstrukce bytu Praha - Tepelná izolace Tepelnou ochranu mohou zajistit stavební konstrukce s dobrou tepelnou izolací a dobrou tepelnou akumulační schopností. Tepelná izolace umožňuje velký teplotní rozdíl mezi vnějškem a vnitřkem, např.: venkovní teplota je -20 stupňů Celsia, vnitřní teplota: +20 stupňů Celsia.Vlhkost tepelné izolace zhoršuje tepelně izolační schopnost a přehřívání tepelné izolace může mít negativní vliv na tepelný pocit v interiéru. Tepelná izolace se musí podílet na ochraně před chladem v zimě i vysokým horkem v létě.Vrstvení a výběr materiálu vnější konstrukce stěny vždy určuje, jak dobře může samotná konstrukce stěny plnit roli tepelné izolace, tedy kolik tepla musí stavební systémy nahradit v zimě a kolik chladného vzduchu musí zajistit interiér v létě. Množství vytápění a chlazení v daném období představuje významný přebytek provozních nákladů nebo úsporu nákladů.Tou schopností je zmírňování tepla. aby vnější vysoké teplo (produkce tepla) působilo na interiér co nejpomaleji. Předtím se prakticky říkalo, že konstrukce stěny musí být masivní. Přitom samozřejmě stejného efektu lze dosáhnout nejen velkou hmotou, ale i správně odvětrávanou konstrukcí stěn, stíněním nebo případně stavebním strojním zařízením, dle potřeb a možností, a to vše je rozhodnuto v období architektonicko-technického plánování.Tepelnětechnické dimenzování musí všechny tyto řešit a být připraveno společně s parotechnickým dimenzováním. Parotechnické dimenzování zkoumá migraci par ve stěnové konstrukci. Kontroluje, zda se během užívání bytu nesráží v konstrukci vlhkost poškozující konstrukci. Fólie a vrstvy instalované pro účely parotěsnosti mají za cíl chránit konstrukci na jedné straně a vnitřní prostor na straně druhé.Zvláštní pozornost vyžadují parní a tepelné vlastnosti stavebních konstrukcí, mezní hodnoty požární odolnosti a akustické hodnoty. Jednotlivé charakteristiky, např. měrný prostup tepla, tepelná kapacita, difúze par, nelze nezávisle testovat. K tomu, aby bylo možné navrhnout a postavit dobře fungující odolnou konstrukci, jsou nutné také složité technické výpočty a znalost přesných vlastností jednotlivých použitých stavebních materiálů.Jedním z nejdůležitějších, takříkajíc doporučených úkolů pro vážené zákazníky (stavitele - klienty) je seznámit se se základními jevy fyzikálních stavebních problémů, které se skrývají v jejich stavebních konstrukcích. S těmito znalostmi mohou v mnoha případech i sami dohlížet na ochranu stavebních konstrukcí, případně ji částečně zajistit.Nejčastějším problémem je tzv. parozábrana. Dodavatel stavby i stavebník by měli vědět, že nejvíce problémů způsobuje pára, která vstupuje do konstrukce a tam kondenzuje. Určitě se najdou tací, kteří se mylně domnívají, že parotěsná fólie je potřeba k tomu, aby se vlhký vzduch zvenčí nedostal do interiéru budovy, do obytného prostoru.Tímto způsobem je nyní důležité si ujasnit, že množství vlhkosti ve vzduchu v objektu se přesouvá z interiéru do exteriéru. Ve vnějších obvodových stěnách se však začne ochlazovat a při dosažení bodu odpařování se z vodní páry uvnitř konstrukce tvoří kapky vody. Tato zkondenzovaná voda zůstává trvale uvnitř konstrukce a může tak vést k poškození konstrukce a usazování plísní a hnijících hub.Aby se tomuto tzv. vlhkému proudění vzduchu zabránilo a brzdilo, musí být u stavebních konstrukčních prvků v kontaktu s venkovním prostorem umístěna vhodná a vhodná parotěsná fólie. Kvalita filmu je důležitým faktorem pro dosažení správného efektu. Je třeba se vyvarovat perforace fólie a dbát také na vytvoření vhodných přesahů při stavbě.Navíc vytvoření nedostatečného konstrukčního vrstvení může také způsobit vážné problémy, protože vnitřní povrchová teplota vnějších hraničních stěn může být v důsledku toho příliš nízká. K tomu dochází zejména v případě špatně zvolených tepelně izolačních materiálů, např.: nízká objemová hmotnost tělesa, malá tloušťka, neboť v tomto případě (u některých konstrukčních provedení) může izolace zcela chybět v horní části konstrukce stěny . A to je nejen estetické, ale i hygienické a později to může způsobit problémy s plísněmi.Kromě toho je základním požadavkem, který je jinak rovněž předepsán normou, stanoven také faktor prostupu tepla pro podlahu budovy a je bezpodmínečně nutné zajistit jeho dodržení. V povolovací architektonicko-technické dokumentaci musí odpovědný architekt tyto hodnoty ověřit i výpočty pro použité pořadí vrstev.

Rekonstrukce bytu

Více o nás na našich stránkách https://slaga.cz/

 

slepice

Blog / Novinky

Inzerce